امروز

پنج شنبه, ۱۶ تیر , ۱۴۰۱

  ساعت

۰۶:۳۸ قبل از ظهر

سایز متن   /

 

به ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﺟﻢ صنعتکاران، با حضور مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم، از کارگران برتر شرکت جم صنعتکاران قدردانی شد.
ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢزاده مدیر عامل شرکت جم صنعتکاران در ﻣﺮاﺳـﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮﺗﺮ سال ۱۴۰۰ به ﻧﻘﻞ از ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ معظم انقلاب گفت: «دﯾﺪﮔﺎه دﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ارزﺷـﯽ اﺳـﺖ و از ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻘﺎم ارزش ﮔﺬاری ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در آﯾﺎت، رواﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.» وی اﻓﺰود: اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از دﯾﺪﮔﺎه ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ، ﺟﺰ ارزﺷـﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻠﻖ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷـﺎﯾﺴـﺘﻪ و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. ﺑﻨﺪه اﻓﺘﺨﺎر اﯾﻦ را دارم ﮐﻪ در ﺷــﺮﮐﺖ ﺟﻢ صنعتکاران، ﺑﺎ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﻫﻤﮑﺎر ﺑﺎﺷﻢ. و ﻃﯽ دوﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در این ﺷـﺮﮐﺖ ، ﺑﺎ درک اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻧﻘﺶ، ﺳـﻌﯽ ﺷـــﺪه ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی را در راﺳـــﺘـﺎی ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻫﻤﮑـﺎران ﻋﺰﯾﺰﻣـﺎن اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ. ﻧﻮﺳـــﺎزی اﻗﻼم ﺧﻮاﺑﮕـﺎﻫﯽ، ﻫﻤﺴـﺎنﺳـﺎزی ﻣﺰاﯾﺎی رﻓﺎﻫﯽ ﭘﺮﺳـﻨﻞ، ﭘﯿﺎدهﺳـﺎزی ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﮐﺎراﻧﻪ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ﻃﺮح ﺗﺮدد دو-دو و غیره، ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ این مهم ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺟﻢ ﻣﯿﺴﺮ ﺸﺪه اﺳﺖ. همچنین در ادامه پروژه‌های بهبود، طرح تبدیل وضعیت پرسنل جم‌صنعت‌کاران از اواخر سال گذشته آغاز شد که تا مرحله آزمون پیش رفته و ان‌شالله با همراهی و حمایت مدیرعامل محترم پتروشیمی جم، مراحل بعدی این طرح نیز طی هفته‌های آینده نهایی و اجرا می شود. پروژه توسعه رستوران مرکزی از دیگر پروژه های زیرساختی رفاهی است که به همّت همکاران تلاشگرمان در بخش پروژه‌های فنی و مهندسی جم‌صنعت‌کاران، پیشرفت خیلی خوب ۸۷ درصدی را دارد و ان‌شالله طی یکی دو ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.
وی تصریح کرد: مراسم امروز برای تقدیر از تعدادی از همکاران ما برنامه‌ریزی شده است که بر اساس نظر روسای واحدها و معیارهایی که در واحد اداری مشخص شده انتخاب شده‌اند.
مدیرعامل شرکت جم‌ صنعتکاران ضمن گرامیداشت یاد همکاران درگذشته این شرکت گفت: بنده به نوبه خودم از تمامی پرسنل شرکت جم و جم‌صنعتکاران تقدیر می‌کنم و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه شما دارم.

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی